Ph.d-afhandling - Using digital twin of indoor workspaces

Mandag d. 29. august var Andrew Khoudi oppe for at forsvare sin Ph.d. med titlen:

Using digital twin of indoor workspaces to attain a quantitative understanding and improvement of the user behaviour and experience


For at læse om forskningsprojektets opstart, kan man læse her:
Nyt erhvervsforskningsprojekt - People Behavior (sj.dk)

Herunder kan man læse en kort opsummering af fokusset og indholdet af denne:

For hver bygning vi konstruer så udføres det ud fra et holistisk perspektiv forankret i at skabe de bedste rammer for brugerne i bygningen. Integrationen af moderne sensorteknologi og avanceret dataanalyse bliver nødvendig for at reducere forskellen mellem den arkitektoniske indretning af arbejdspladser og brugernes forventninger til deres fysiske omgivelser. Overgangen fra en statisk til en mere dynamisk forståelse er nødvendig for at forbedre og opretholde brugeroplevelsen. Vores fysiske omgivelser bør reagere og tilpasse sig hurtigere, da menneskelig adfærd og behov tilsvarende varierer over tid. Overordnet har nærværende afhandling haft som formål at opbygge evidens for, at den nyeste teknologiske udvikling understøtter nye metoder der fremmer brugercentreret design i arbejdsrelaterede omgivelser. Metoderne bygger på et styrket statistisk grundlag, som resulterer i et kvalificeret match mellem brugernes behov og de fysiske omgivelser, således brugernes oplevelse forbedres.

En digital tvilling er en computermodel baseret på sensorer og dataanalyse. Kombinationen af sensorer og matematiske modeller, der løbende identificerer effekten af, hvordan forskellige arkitektoniske design elementer påvirker brugernes adfærd og oplevelse, definerer Dokk1's digitale tvilling.

Digital Tvilling i Dokk1

To forskellige fysiske miljøer i Dokk1 blev udvalgt som testområder, herunder et offentligt rum og et aflukket privat kontormiljø. Det offentlige rum blev primært benyttet af akademiske studerende til udførelse af deres skoleopgaver uden for undervisningen. Det private kontormiljø er arbejdsplads for administrative medarbejdere. Oprindeligt var det kun planlagt at teste i det offentlige rum, men grundet pandemien (Covid-19) blev den sidste test nødsaget til et nyt fysisk område afgrænset for offentligheden.


Den digitale tvilling som design redskab

Kombinationen af sensorer og matematiske modeller har vist sig praktisk anvendelig til at kvantificere brugernes adfærd og oplevelse. Modellerne har også vist sig egnede til at korrelere de omgivende interiørdesign elementer med brugernes adfærd og oplevelse. Hver enkel model kan betragtes som en byggesten, der er trænet til at løse en fokuseret opgave, for eksempel beregning af brugernes produktivitetsniveau og identificere de bedste rammer for at optimere denne parameter. Produktivitetsmodellen tager ikke hensyn til andre design relevante parametre og er derfor ikke trænet til at identificere et samlet designgrundlag for et miljø. Ved at kombinere flere byggesten kan grundlaget for optimeringen nuanceres da flere parametre involveres og designgrundlaget bliver mere kompromissøgende. På nuværende tidspunkt er porteføljen af byggesten begrænset, og samtidig er udviklingen og træningen begrænset til få miljøer. Som mulighederne inden for sensor teknologi og data analytiske redskaber, herunder understøttet af kunstig intelligens bliver mere udbredte, bliver udviklingen af lignende modeller lettere gennemførlige. Lignende modeller skal eksperimenteres med i andre miljøer, hvorefter de kan trænes, modnes og tilpasses til at håndtere det specifikke rum, mennesker, kultur, osv. Hver iteration styrker modellernes robusthed og praktiske anvendelighed. Som mængden af modeller øges, vil den digitale tvilling i højere grad modnes som et design redskab der også vil være i stand til at løse holistiske design opgaver. Ligesom produkter og servicer, så indeholder interiør design også en udløbsdato. Udløbsdatoen kan eventuel fremrykkes ved drastiske ændringer i vores omgivelser, såsom en pandemi, der på mange måder formår at ændre vores adfærd fra dag til dag. Selvom der udestår en betydelig række parametre i den digitale tvillings nuværendes analytiske tilgang samt så kan resultaterne fra analyserne effektivt identificere potentielle symptomer tilknyttet det eksisterende design. Den nuværende forfatning af den digitale tvilling er begrænset i forhold til byggesten eller inklusionen af design parametre. Dog, så vurderes monitoreringen af indendørs brugeraktivitet og håndteringen af data i realtid anvendeligt til løbende at diagnosticere et designgrundlag. Den efterfølgende intervention skal på nuværende tidspunkt ledes af en faglig person, da den digitale tvilling på nuværende tidspunkt ikke producerer designmæssige forslag.


Konklusion og fokus af det videre arbejde

Den præsenterede digitale tvilling har med flere feltstudier påvist, at teknologien i høj grad kan anvendes til at fremme bruger-centreret design i arbejdsrelaterede omgivelser. Den digitale tvilling af Dokk1, herunder både af det private og offentlige område, består af forskellige matematiske modeller, der uafhængigt analyserer specifikke bruger parametre, og associerer dette med de respektive fysiske omgivelser. I nærværende studie har der været fokus på følgende brugerparametrene:

  • Individuelle produktivitetsniveauer
  • Antal personer inden for et givent areal
  • Gruppesammensætning (identificering af gruppemedlemmer)
  • Gruppens interaktions niveau
  • Logiske beskrivelser af gruppens beslutningsprocesser

Ud fra et teknisk synspunkt, vurderes det, at porteføljen af sensorer og matematiske modeller kan og bør modnes og udvides således den digitale tvillings analyse af fysiske indendørs rum bliver mere valid og mere holistisk. Der bør også rettes fokus på hvorledes lignende redskaber som den digitale tvilling kan modnes til at understøtte arkitekternes praktiske arbejdsgange i designprocessen. Som eksempel er fremhævet behovet for at modne den digitale tvilling i forhold til den holistiske tilgang. Dog, er der også behov for at danne en dybere forståelse for hvorledes lignende redskaber i højere grad kan imødekomme arkitekternes tankegang, værdiforslag og selvforståelse således den digitale tvilling bliver naturlig accepteret.

Den samlede afhandling kan findes her: 
Microsoft Word - PHD Summary vSubmission.docx (sj.dk)

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere